Kitsune Names: 600+ Catchy and Cool Names

Kitsune is a Japanese word meaning fox. In Japan, Kitsune is associated with good luck, prosperity, and fertility. Kitsune is also known as a shapeshifting spirit that takes many forms. Kitsune is said to have magical powers and is often depicted as having red fur, black spots, and white whiskers. 

Kitsune is also believed to bring good fortune to its owners. Shapeshifting spirits are beings who can take on different forms. These spirits can take on human form and may appear as humans, animals, or even objects.

Shapeshifting spirits are commonly seen in Asian folklore and mythology. Let’s check out some Kitsune names:

Cool Kitsune Names

Kitsune or foxes are considered a lucky charm and are said to bring fortune and lots of gold. A lucky charm could also be anything else. If you want some cool Kitsune names for anything, we have a lot of cool names for Kitsune.

Nezumi

Annai

Akukai

Apsarako

Charu

Tsuki

Neko

Chula

Primrose

Kitsune Magna

Norie

Champion

Toshi

Akihisa

Momoru

Munko

Shuchiyo

Cabal

Atsumi

Tsuraman

Heiro

Ryushi

Ichirou 

Toyoko

Yaemeka

Yayoi

Shiroshi

Tamai

Catchnam

Atshuhiro

Akahiko

Mutaka

Aru

Anuia

Abhasra

Yasha

Miyako

Anuma

North

Ideas Split

Wolf

Kazue

Naruki

Kitsune Atomic

Kitsuneonus

Namapachi

Chatchai

Tetsu

Nachemon

Ryoko

Tomiko

Catchy Fuze

Tokiko

Thiakiko

Mai

Yoko

Toshio

Naomi

Aisuki

Raze

Gina 

Takamami

Raiden

Tsuneo

Ideas Magnolia

Catchy Kitsune Names

Good luck is the belief that certain things happen for a reason. People believe that if they do something good, then good things will happen to them. If someone does something bad, bad things will also happen to them. Hmm! Quite catchy. Here are some catchy Kitsune names.

Ran

Tamalaya

Kitsune Blueprint

Himani

Takuto

Akira

Anzaemon

Bonkei

Tatsuya 

Bukazu

Thiaki

Gizuki

Gezuki

Michio

Ichiro

Uma

Akirat

Toshio 

Takeo 

Kyutari

Hikari

Natsumi

Tokuko

Name Spark

Teikio

Nikko

Sotada

Usagi

Catchy Omni

Moyasu

Tsura

Asashi

Joe

Kirin

Teikira

Catchy

Betsue

Naoruriyo

Naoyo

Makio

Yukiko

Dawn

Hisoka

Fuyano

Hisashi 

Makira

Misaki

Thiang

Junichi 

Thira

Ken

Tamiyo

Tomoyuki

Ideas Redux

Yoshiyuki

Misaki 

Katsumi

Tori

Naoki

Michio 

Anchan

Chili

Okami

Kazue 

Yusuzu

Akihide

Tomomi

Kitsune Minotaur

Hasaku

Kitsune Muse

Kimiko

Seigobei

Hajiko

Taro

Obito

Buzane

Maenu

Tomoko

Akemi

Tomom

Fukumi

Takeo

Atsuki

Shoute

Ayako

Akahidee

Takeichi

Catchy Minotaur

Akahika

Charo

Kumichi

Toshiko

Sasuke

Taro 

Kitsune Shout

Best Kitsune Names

Fortune telling is the act of predicting future events based on past experiences. Fortune tellers use their knowledge of the world to predict what will happen in the future. Kitsune are often associated with fortune telling. Here are some best names for Kitsune:

Noshashi

Chalerm

Raiden 

Numnuan

Name Variety

Athelstan

Fuze

Anchadako

Chara

Scar

Hogoro

Wazuki

Arito

Tamariki

Chatri

Akika

Annan

Name Surge

Haruhi

Takama

Tonko

Rinobu

Major

Tashigea

Fang

Ashiaga

Takumi

Teishige

Kitsune Myst

Ideaslaza

Nashiko

Name Daydream

Sosada

Tsudo

Asamiyo

Catch

Tatsuya

Kyubi

Noroshi

Anurai

Arung

Naotsuta

Naoko

Jotari

Haru 

Tsutaken

Nobu 

Akanda

Kotori

Dragon

Chananko

Ideas Trigger

Nanako

Arisuri

Akusai

Yoshiyuki 

Jiro

Yumichi

Junichi

Rei 

Takumi 

Ko

Ideas are

Hiroshi

Tekado

Catchyverse

Nana 

Name Domino

Name

Charun

Ryo

Kaede

Keroshi

Ryoko

Wes

Ayani

Minoru

Chanara

Sechiro

Catchy Major

Amazing Kitsune Names

Since fixes are called Kitsune in Japanese, we also know that Japanese folklores and myths often talk about Kitsune or foxes. Foxes are also said to bring good luck and are considered holy for marriages. Here are some amazing names.

Azula

Noriko

Ideaslaz

Nariyama

Demopolis

Isamu

Nameomatic

Tsuyoshi 

Mamoru 

Tsuneo 

Tsutomo

Yuki

Ashino

Haru

Ryumei

Petunia

Akiran

Kitsune Cabal

Shokushi

Corin

Chuang

Tsukusho

Ideas Disclosure

Tekami

Toshiko 

Kurai

Tsune

Tsutomi

Tosato

Giyori

Nayoko

Suna

Namane

Chanibun

Apsara

Ananda

Mia

Adung

Nobu

Thoko

Ideas Apex

Takafusa

Aki

Mamoru

Setako

Ushi

Tsurize

Tsuyoshi

Kichiro 

Kurama

Sezane

Reirisu

Hiki

Kitsune

Fusahi

Romei

Nature

Sasuki

Yugi

Name Vibe

Shinako

Kutoku

Awesome Kitsune Names

If you want to have an awesome Kitsune name, we got the right ones for you here. Mysterious Kitsune are also related to full moon nights, and creepy and eerie feels are all they radiate. So, here are some awesome names.

Gonabu

Atshaki

Nala

Chie

Shunoto

Tsuya

Hizuko

Kitsune How

Kohana

Naruto

Keyoshi

Church

Chimera

Yoshiro 

Catchy Zeal

Akiko

Kame

Rei Tamiko

Piper

Atshakri

Heitora

Taka

Shunzo

Nirisa

Kihiko

Dankei

Kakashi

Chrome

Kokaze

Atsuzen

Ideasque

Namba

Atsuzan

Nozomi

Miyako 

Ayamako

Chinatsu 

Tokie

Namika

Kozuka

Tamiko

Junko 

Akuma

Ganobu

Name Sprite

Chaturo

Mario

Nyoko

Eikari

Chane

Atshai

Talaya

Ikuchu

Catchy Apex

Shizuka

Shizuka 

Ashinsen

Arisa

Hiru

Asame

Chicago

Sodayu

Daydream

Ryukichi

Ayamom

Ken 

Masanori 

Kewane

Atshaka

Namiko

Ryuu 

Funeka

Nanae

Hitomi

Ryder

Akura

Name Enjoy

Thirawan

Daru

Toshiyuki 

Hiroyuki

Asami

Akela

Seisaku

Tadao 

Gesato

Chang

Additional Sources

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sharing is Caring

Help spread the word. You're awesome for doing it!